Villkor

Villkor för Fruugos tjänster

 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

  Välkommen till Fruugo elektroniska shoppingsajter, som tillhandahålls av Fruugo.com Ltd. och alla helägda dotterbolag till Fruugo.com Ltd inklusive Fruugo Ireland Ltd. ("vi" eller "oss")

  Dessa användarvillkor ("TOU") styr din användning av tjänsterna och innehållet som erbjuds av oss genom Fruugo. Genom att använda Fruugo accepterar och samtycker du till att vara bunden av användarvillkoren. Om du inte håller med om användarvillkoren eller några ändringar av dem, bör du avbryta din användning av Fruugo.

  Användarvillkoren kan uppdateras av oss då och då med eller utan meddelande till dig. Du bör granska användarvillkoren regelbundet för ändringar av dessa villkor.

  Om inte annat uttryckligen anges, ska alla nya funktioner eller förbättringar eller utgåvor av nya egenskaper till tjänsten omfattas av användarvillkoren. Din användning av en viss Fruugo-tjänst kan också vara föremål för riktlinjer och policyer som gäller för sådan tjänst, vilka kan publiceras och ändras av Fruugo från tid till annan. Alla sådana riktlinjer och policyer införlivas genom hänvisning i användarvillkoren. I händelse av inkonsekvens mellan användarvillkoren och eventuella riktlinjer eller policyer kommer användarvillkoren att ha företräde.

 2. ANVÄNDARENS REGISTRERINGSPLIKT

  När du registrerar dig som användare av tjänsten förbinder du dig att a) endast lämna sanningsenliga och riktiga uppgifter om dig själv på registeringsformuläret till tjänsten (inloggningsuppgifter) och b) spara och uppdatera inloggningsuppgifterna så att de förblir sanningsenliga och riktiga.

  Du måste vara minst 16 år. Om du i det land där du är bosatt inte är myndig enligt lag måste din förälder eller vårdnadshavare genomföra registreringen åt dig.

  Om du anger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller om Fruugo har välgrundade skäl att ifrågasätta sanningshalten i de uppgifter du angett förbehåller sig Fruugo rätten att avbryta eller strypa din åtkomst till kontot eller neka dig att använda tjänsten (eller en del av den).

 3. FRUUGO-KONTO, LÖSENORD OCH DATASÄKERHET

  När du registrerar dig på tjänsten får du ett lösenord och användarnamn skickat till dig via e-post. Du bör hålla ditt lösenord och användarnamn hemligt. Du är själv ansvarig för allt som sker med ditt lösenord och på ditt konto. Om du upptäcker otillbörlig användning av ditt lösenord eller konto eller andra brott mot datasäkerheten ska du anmäla detta omedelbart. Vi ansvarar inte för skador orsakade av underlåtenhet att följa ovan nämnda säkerhetsföreskrifter.

 4. INTEGRITETSSKYDD PÅ FRUUGO

  Vårt integritetsskydd gäller de uppgifter du anger vid registreringen samt vissa andra uppgifter om användarna. Mer information om vårt integritetsskydd hittar du på Integritetspolicy.

  Du godkänner att vi eventuellt går in i dina kontouppgifter och det innehåll du lagt upp, lagringen eller visningen av dessa uppgifter samt att vi kan lämna ut uppgifterna till: a) våra samarbetspartner för att säkerställa att innehållet används globalt och effektivt; b) för att administrera ditt konto på ett korrekt sätt och i enlighet med våra normala rutiner; och c) om det anses nödvändigt att ingripa, lagra, lämna ut eller visa informationen antingen för att det krävs enligt lag eller på annat sätt så att vi kan: (i) handla enligt det som krävs vid en rättsprocess; (ii) övervaka användarvillkoren; (iii) ge svar på påståenden om att innehållet kränker tredje parts rättigheter; (iv) svara på en förfrågan om kundservice från din sida; eller (v) skydda tjänsten, dess användare och allmänhetens rättigheter, egendomar eller säkerhet. Vi kan även spela in kundservicesamtal och samla in uppgifter relaterade till andra kontakttillfällen mellan dig och Fruugo samt mellan dig och de butiksinnehavare som vi representerar.

 5. PRODUKTER OCH LEVERANS

  Alla produkter som visas hos Fruugo säljs av oberoende återförsäljare. Fruugo är varken köpare eller säljare av dessa varor. Fruugo tillhandahåller plattformen som låter säljarna och köparna göra affärer.

  Således är alla köpeavtal som rör dessa tredjepartsprodukter helt en sak mellan kunden och säljaren.
  Fruugo är inte part i avtalet och tar inget ansvar för avtalet eller något som rör avtalet. Vi gör vårt bästa för att se till att produkterna du köper via Fruugo är av god kvalitet, att de följer alla relevanta regler och krav och att de i alla avseenden överensstämmer med produktbeskrivningen på Fruugo.
  Vi bevakar våra säljares leveransprocesser och våra kunders omdömen på produkter de har köpt via Fruugo, men vi har ingen direkt kontroll över varje produkt eller leverans av produkter som säljs via Fruugo.
  Vi tar emot din betalning som en mellanhand till säljaren, och vi åtar oss även att betala tillbaka pengar för säljarens räkning om du har rätt till det. Din betalning kommer att behandlas av Fruugo.com Ltd eller ett helägt dotterbolag till Fruugo.com Ltd. och skickas av oss till den eller de berörda återförsäljare för att reglera din skuld till varje återförsäljare.
  Utförligare instruktioner finns i de avsnitt på Fruugos hjälpsidor som rör produkter och leverans.
  Instruktionerna kan ändras utan att du blir meddelad om det, men det kan också hända att du blir meddelad.
  Du förstår och godkänner att instruktionerna är en del av dessa användarvillkor.
  Produktgarantier gäller specifika produkter, och fås därmed med produkten i fråga eller från återförsäljaren.

 6. FÖLJA LOKALA LAGAR OCH BESTÄMMELSER

  Du förbinder dig att följa lokala lagar och bestämmelser som reglerar uppträdande i elektroniska miljöer, godkänt innehåll och publicering av teknisk information från ditt hemland.

 7. INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING AV TJÄNSTEN

  Plagiering, kopiering, försäljning eller återförsäljning av tjänsten eller dess innehåll, helt eller delvis, är förbjudet.

 8. ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tjänsten eller avbryta tjänsten eller en del av den, tillfälligt eller permanent, när som helst utan föregående meddelande. Vi har inget ansvar inför dig eller någon tredje part för ändringar i, avbrott för eller nedläggning av tjänsten.

 9. LÄNKAR

  Vissa länkar på Fruugos webbplats kan leda till tredje parts webbplats. Eftersom dessa helt ligger utanför Fruugos kontroll godkänner du att vi inte är ansvariga för åtkomsten till dessa externa webbplatser eller informationskällor, att vi inte stödjer sådana webbplatser eller informationskällor eller det material eller de tjänster som finns tillgängliga där eller är ansvariga för dem. Du godkänner även att vi inte ansvarar för några skador eller förluster som är kopplade till besök på Fruugos webbtjänst eller några av de platser som länkar till den eller som orsakats av användning av material hämtat från den eller av användning av tjänsterna eller för de påstådda skador eller förluster som orsakats av detta.

 10. ÄGANDERÄTT

  Du godkänner att tjänsten består av uppgifter som ägaren har ensamrätt till och som är konfidentiella, som skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra eventuellt tillämpliga lagar. Det innehåll som presenteras via tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken, patent och andra rättigheter och lagar. Om inget annat anges har du inga befogenheter att ändra, hyra, låna, sälja, sprida eller ingripa i tjänsten eller dess innehåll i sin helhet eller delar av det.

  Du får inte använda några andra metoder än det användarabonnemang som vi erbjuder för att komma in eller försöka komma in på tjänsten.

 11. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

  Du befriar oss och våra dotterbolag, samarbetspartner, representanter och andra partner samt våra butiksinnehavare och anställda från anspråk eller ersättningskrav som kan framställas av tredje part på grund av det innehåll du lagt upp på tjänsten, användningen av den, din koppling till tjänsten eller att du har brutit mot användarvillkoren eller andra användares rättigheter.

 12. FRISKRIVNINGSKLAUSULER

  DU GODKÄNNER OCH BEKRÄFTAR ATT:

  1. ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN SKER HELT PÅ DITT EGET ANSVAR. TJÄNSTEN LEVERERAS SÅ SOM DEN ÄR. VI INOM RAMEN FÖR DET SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG UTTRYCKLIGEN BESTRIDER ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE SÅDANA VILLKOR OCH GARANTIER SOM ÄR KOPPLADE TILL KOMMERSIELLT UTNYTTJANDE AV TJÄNSTEN, TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR DET AVSEDDA ÄNDAMÅLET.
  2. VI GARANTERAR INTE ATT (i) TJÄNSTEN MOTSVARAR FÖRVÄNTNINGARNA, (ii) TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, I RÄTT TID, SÄKERT OCH FELFRITT, (iii) RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN STÄMMER ELLER ÄR TILLFÖRLITLIGA, (iv) ELLER ATT KVALITETEN PÅ DE PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER VIA TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR.
  3. NED- OCH UPPLADDNING AV INNEHÅLLET ELLER ANNAN TYP AV ANSKAFFNING GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ DITT EGET ANSVAR. DU ÄR SJÄLV ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM NED- OCH UPPLADDNING AV DENNA TYP AV INNEHÅLL ELLER ANNAN TYP AV ANSKAFFNING ORSAKAR.
  4. VI GÖR VÅRT BÄSTA FÖR ATT GE DIG INFORMATION OCH RÅDGIVNING OM VÅRA TJÄNSTER OCH OM DU BER OM DETTA VIA VÅR TJÄNST, MEN KAN INTE ANSVARA FÖR NÅGRA UPPGIFTER SOM DU HAR FÅTT, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SOM INTE TAS UPP I VILLKOREN FÖR TJÄNSTEN.
 13. ANSVARSBEGRÄNSNING

  DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT VI INTE ANSVARAR FÖR NÅGRA SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE INKOMST, GOODWILL-VÄRDE, ANVÄNDNING, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANNAT IMMATERIELLT VÄRDE SOM BEROR PÅ: (i) ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER AV NÅGON AV DE PRODUKTER SOM ERBJUDS VIA DEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DESSA; (ii) ANSKAFFNINGSKOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR OCH -TJÄNSTER NÄR DET GÄLLER PRODUKTER, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM HAR KÖPTS ELLER FÖRMEDLATS VIA TJÄNSTEN ELLER MOTTAGNA MEDDELANDEN ELLER HÄNDELSER I TJÄNSTEN; (iii) OTILLBÖRLIG ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN ELLER ÄNDRINGAR I ANSLUTNING TILL DE UPPGIFTER DU SKICKAT ELLER I INFORMATIONSUTBYTET; (iv) TREDJE PARTS UTTALANDEN, PRESENTATIONER ELLER AGERANDE I TJÄNSTEN ELLER (v) ANDRA ÄRENDEN SOM RÖR PRODUKTER SOM SÄLJS VIA TJÄNSTEN ELLER SOM SÅLTS TIDIGARE. VI ANSVARAR INTE HELLER FÖR SKADOR I DE FALL DÅ VI INTE KAN ANSES HA VARIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN TILL SKADORNA.

  VÅRT TOTALA ANSVAR OCH DEN ERSÄTTNING DU KAN FÅ KAN ALDRIG ÖVERSTIGA DEN SUMMA DU BETALT FÖR DEN TJÄNST ELLER PRODUKT DU KÖPT.

  DU GODKÄNNER ATT, ÄVEN OM ANNAT GÄLLER ENLIGT GÄLLANDE LAGAR, ANSPRÅK ELLER TALAN KOPPLADE TILL ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN, DE PRODUKTER SOM PRESENTERAS ELLER SÄLJS VIA TJÄNSTEN ELLER ANVÄNDARVILLKOREN SKA FRAMFÖRAS ELLER VÄCKAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT ORSAKEN TILL ANSPRÅKET ELLER TALAN UPPSTÅR.

 14. FÖRBUD OCH BEGRÄNSNINGAR

  VISSA RÄTTSSYSTEM GODTAR INTE NEKANDE ELLER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA GARANTIER ELLER SKADESTÅND. I DETTA FALL KANSKE NÅGRA AV DE BEGRÄNSNINGAR SOM NÄMNS UNDER PUNKT 14 OCH 15 INTE GÄLLER DIG.

  INGA ANVÄNDARVILLKOR PÅVERKAR KONSUMENTENS LAGENLIGA SKYDD.

 15. UPPSÄGNING

  Vi kan utan begränsningar efter eget godtycke ta bort ditt lösenord, användarkonto (eller vilken del som helst av det) eller avbryta din tillgång till tjänsten och ta bort vilket innehåll som helst i tjänsten. Orsaken till detta kan exempelvis vara att du inte använder Fruugo eller att vi misstänker att du har brutit mot användarvillkoren. Du godkänner att din tillgång till tjänsten kan avbrytas utan föregående meddelande om det och att vi omedelbart kan stänga ditt konto.

  Konton som inte används under en lång tid kan stängas. Om så sker raderas allt innehåll permanent i enlighet med Fruugos praxis. Du godkänner att vi inte har något ansvar för avlägsnande av innehåll i tjänsten eller för att innehåll inte kunnat sparas. Dessutom är du medveten om att vi inte är ansvariga inför dig eller tredje part när det gäller beslut om din åtkomst till tjänsten.

 16. MEDDELANDEN

  Meddelande skickas till dig antingen via e-post eller vanlig post. Via tjänsten kan vi även meddela om ändringar i användarvillkoren eller som rör andra saker. Detta sker genom att meddelandet placeras på synlig plats i tjänsten eller genom att vi skickar ett särskilt meddelande till dig som syns i tjänsten eller via en länk som presenteras i tjänsten.

 17. INFORMATION OM VARUMÄRKEN

  Fruugo, Fruugos logotyp och Fruugo-varumärkena samt tjänstelogotypen och övriga av Fruugos logotyper, produkt- och tjänstemärken är Fruugo Oy:s varumärken ("Fruugos märken"). Du får inte visa eller använda Fruugos märken på något sätt utan särskilt tillstånd från oss.

 18. ANSPRÅK GÄLLANDE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  Fruugo respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att Fruugo eller någon av dess anslutna webbplatser har gjort intrång i någon av dina immateriella rättigheter kan du rapportera problemet till legal@fruugo.com tillsammans med all obligatorisk styrkande dokumentation. Detta måste göras i enlighet med vår policy för rättsliga klagomål från tredje part.

 19. ALLMÄN INFORMATION

  Användarvillkoren (inklusive de riktlinjer och regler som vi hänvisar till där) utgör ett avtal för användning av tjänsten i sin helhet av dig. Detta avtal ersätter alla avtal som eventuellt ingåtts med dig tidigare. Det finns även andra villkor och bestämmelser som reglerar användningen av tjänsten som gäller då du använder dig av våra samarbetspartners tjänster, innehåll hos tredje part eller tredje parts programvara. I anslutning till användarvillkoren samt avtalsförhållandet mellan oss och dig tillämpas British lag. Du godkänner att endast British domstolar har befogenhet att behandla ärenden i anslutning till vårt avtalsförhållande. Underlåtenhet att kontrollera några av rättigheterna eller skyldigheterna i användarvillkoren innebär inte att man frånsäger sig dessa rättigheter eller villkor. Om domstolen skulle anse att något av de villkor som anges i användarvillkoren är ogiltigt godkänner du att rätten tolkar användarvillkoren så att användarvillkoren i övrigt är i kraft och bindande för parterna och att parternas och avtalets syfte förverkligas.

  Varken du eller vi har möjlighet att överlåta eller överföra rättigheter eller skyldigheter i användarvillkoren utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. I annat fall ger du ditt godkännande till att vi kan överlåta eller överföra en del av eller samtliga våra rättigheter och skyldigheter (utan föregående medgivande från dig) till vilket som helst av våra dotterbolag. Du godkänner att Fruugo-kontot är personligt och inte kan överlåtas på någon annan. De olika avsnitten i användarvillkoren har försetts med rubriker enbart för att göra det lättare att hitta informationen.
  Om du är bosatt i EU, tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform för tvistlösning på nätet, som du kan komma åt här: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  ANNULLERING

  Du måste informera oss om ditt beslut att avbryta din beställning enligt våra frågor om avbokningar och ändringar. Vi rekommenderar att du skickar din förfrågan via vårt interaktiva hjälpcenter, eftersom det här är det snabbaste sättet att begära en avbokning, men för EU-kunder kan du istället fylla i, skriva ut och skicka ut detta formulär för uttag av modell:


  Fyll i följande avsnitt nedanför raden, skriv ut och skicka formuläret till:

  Kundtjänstteam Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


  Till: Kundtjänstteam, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

  Jag meddelar härmed att jag säger upp mitt försäljningsavtal med följande varor:


  Ordernummer:

  Beställd på:

  Ditt namn:

  Din adress:

  Ditt e-postadress för ditt Fruugo-konto:

  Din signatur:


  Datum:

  Du måste också returnera dina produkter till återförsäljaren som du köpte varorna för att göra det möjligt för oss att behandla din återbetalning. Det här kommer att vara en annan adress än ovan, du kan göra det via vårt interaktiva hjälpcenter.

  Skicka INTE dina produkter direkt till Fruugo - detta fördröjer din avbokning och återbetalning.

 20. ÖVERTRÄDELSER

  Meddela Fruugos kundtjänst om överträdelser av Fruugos användarvillkor.

 21. HANDELSSTATUS

  Fruugo agerar endast som handelsagent på återförsäljarnas vägnar och inte på kundernas vägnar. I vårt avtal med återförsäljarna har återförsäljarna bemyndigat Fruugo att slutföra försäljningen av produkter till kunder för återförsäljarnas räkning. Detta innebär att Fruugo har befogenhet från återförsäljarna att binda återförsäljarna till försäljning av produkter.