Användarvillkor

Senast uppdaterad: Oktober 2023

1.GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Welcome to the Fruugo electronic shopping sites (“Service”), provided to you by Fruugo.com Ltd and any wholly owned subsidiaries of Fruugo.com Ltd and any group affiliates including Fruugo (Ireland) Ltd (“we”, “us” or “Fruugo”).

Tjänsten drivs av Fruugo.com Ltd. Fruugo är registrerat i England och Wales under företagsnummer 06553460 och Fruugo har sitt säte i Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. Fruugos momsregistreringsnummer är GB 413 9004 29.

Dessa användarvillkor ("TOU") reglerar din användning av det innehåll, den programvara och de tjänster som erbjuds via tjänsten. Vänligen läs denna TOU noggrant innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten accepterar du och samtycker till att vara bunden av Användarvillkoren. Om du inte samtycker till Användarvillkoren eller ändringar som görs i dessa, bör du upphöra med din användning av Tjänsten.

Fruugo förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om dessa Villkor har ändrats. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att ändringarna har publicerats innebär det att du accepterar och samtycker till ändringarna. Så länge du följer dessa användarvillkor ger Fruugo dig ett personligt, icke-exklusivt, icke-överförbart, begränsat privilegium att gå in i och använda tjänsten.

Om inte annat skriftligen avtalats mellan dig och Fruugo, genom att registrera dig för eller på annat sätt använda tjänsten på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, att besöka eller surfa på tjänsten, samtycker du till att vara bunden av och följa dessa användarvillkor och alla ytterligare villkor ("Ytterligare villkor") och policyer och riktlinjer ("Policyer") som hänvisas till häri eller publiceras eller görs tillgängliga av Fruugo, i varje fall i den utsträckning sådana ytterligare villkor och policyer är tillämpliga på din användning av tjänsten.

De ytterligare villkoren och policyerna inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

Fruugo Sekretessmeddelande;

Fruugo Cookies Policy;

Fruugo policy för förbjudna produkter;

Fruugos policy mot förfalskningar;

Fruugo varumärkespolicy;

Tredje part Rättslig klagomålspolicy;

● Fruugos policy för skydd av minderåriga och

Fruugo Policy för innehållets riktighet.

Alla ytterligare villkor och policyer införlivas härmed specifikt genom hänvisning, och TOU, tillsammans med alla ytterligare villkor och policyer, utgör hela avtalet mellan dig och Fruugo ("avtalet") med avseende på föremålet för detta och ersätter alla tidigare avtal.

I den utsträckning som TOU strider mot andra ytterligare villkor eller policyer som tillhandahålls av eller via oss, ska de ytterligare villkoren respektive policyerna gälla i den utsträckning som konflikten

gäller. Alla ytterligare villkor som du kan föreslå i en orderbekräftelse eller annan dokumentation avvisas och ska inte ha någon effekt om de inte uttryckligen godkänts av oss i ett separat skriftligt avtal med dig. Din användning av en viss del av Tjänsten kan också omfattas av riktlinjer och policyer som gäller för sådan Tjänst och som kan publiceras och ändras av Fruugo från tid till annan.

I detta Avtal anges de villkor som är juridiskt bindande för dig ("du") som användare av Tjänsten.

Om inte annat uttryckligen anges ska alla nya funktioner, förbättringar eller lanseringar av nya egenskaper i Tjänsten omfattas av Användarvillkoren.

2.ÄGANDERÄTT OCH VARUMÄRKESINFORMATION

Fruugo är operatör av Tjänsten och innehållet i den är antingen Fruugos egendom (eller våra närstående företags) eller används under licens från våra leverantörer. Fruugo är ägare till sammanställningen av information i denna Tjänst.

Fruugos rättigheter, och rättigheterna för våra dotterbolag och leverantörer, skyddas av brittiska, europeiska och internationella immaterialrättsliga lagar, inklusive de som gäller skydd av upphovsrätt, varumärken och databasrättigheter. Missbruk av denna tjänst kan leda till civilrättsligt ansvar eller straffrättsliga påföljder. Fruugo ger dig en begränsad, icke-exklusiv och återkallningsbar licens att komma åt Tjänsten i syfte att bläddra bland återförsäljares produkter, beställa varor eller få kontaktinformation till återförsäljare eller oss (eller våra dotterbolag).

Din licens att få tillgång till Tjänsten omfattar inte någon kommersiell användning av vår webbplats eller någon användning av vår webbplats överhuvudtaget, som är till förmån för någon annan kommersiell enhet än Fruugo (eller våra dotterbolag).

Du bekräftar och samtycker till att Tjänsten innehåller äganderättsligt skyddad och konfidentiell information som skyddas av tillämpliga lagar om immateriella rättigheter och andra lagar. Fruugo-logotypen, webbplatsen och servicemärkena samt andra Fruugo-logotyper och produkt- och tjänstenamn är varumärken som tillhör Fruugo.com Ltd ("Fruugo Marks"). Du bekräftar och samtycker vidare till att innehåll som presenteras för dig genom Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra äganderätter och lagar som beskrivs i vår Fruugo Trademarks Policy.

Om inte Fruugo skriftligen uttryckligen medger det, samtycker du till att inte på något sätt visa eller använda Fruugos varumärken. Vänligen läs Fruugos varumärkespolicy för ytterligare information om Fruugos varumärken. Du har uttryckligen inte tillåtelse att ladda ner någon del av vår tjänst (annat än på grund av automatisk lagring av sidor), att ändra eller modifiera den eller någon del av den, att reproducera eller kopiera, sälja (inklusive återförsäljning) eller på annat sätt utnyttja vår tjänst eller webbplats (eller någon del av den) för något annat ändamål än vad som anges ovan, och du har inte heller tillåtelse att rama in vår webbplats.

3.VÅR VERKSAMHET

Fruugo är en global marknadsplats som gör det möjligt för oberoende återförsäljare och inköpare att komma i kontakt med varandra. Fruugo gör det möjligt för återförsäljare att skapa butiker som listar och säljer produkter ("Produkt" eller "Produkter") till slutanvändare. Fruugo säljer inte själv de relevanta produkterna, hanterar inte, verifierar inte eller på annat sätt ser de relevanta produkterna och är inte involverad i fullgörandeprocessen. Fruugo är inte tillverkare eller distributör av Produkterna på sin plattform. Varje produktvisningssida identifierar tydligt namn, plats och adress för den återförsäljare som erbjuder Produkterna till försäljning på Tjänsten.

4.STATUS SOM HANDELSAGENT

Var och en av Fruugo.com Ltd och Fruugo (Ireland) Limited får agera som handelsagent endast för återförsäljarna och inte för kundernas räkning. I Fruugos avtal med återförsäljarna har återförsäljarna bemyndigat Fruugo att ingå avtal om försäljning av produkter till kunder på återförsäljarnas vägnar.

Fruugo är en marknadsplats för företag till konsument ("B2C") - Fruugo underlättar försäljning från företag till slutkonsumenter. Återförsäljarna är den registrerade handlaren med avseende på de sålda produkterna. Fruugo är den registrerade handlaren när det gäller betalningen för de köpta Produkterna. När du köper en Produkt på Tjänsten är försäljningsavtalet endast mellan dig och återförsäljaren. Det innebär att när du köper en produkt på tjänsten är din transaktion med den handlare som listade produkten, och den handlaren är ansvarig för att uppfylla din beställning.

Fruugo verifierar inte någon av de Produkter som listas för försäljning i Tjänsten. Fruugo har ett meddelande- och borttagningsförfarande som tredje parter kan använda vid behov och Fruugo kan ta bort produkter från tjänsten efter eget gottfinnande. Fruugo kan bistå en återförsäljare med ett produktåterkallande om en produkt anses vara olämplig för försäljning av en produktsäkerhetsmyndighet.

Eftersom Fruugo är en B2C-verksamhet debiteras skatt på din beställning i enlighet med de B2C-skatteregler som gäller för din beställning, med hänsyn till inköpspriset, din plats och återförsäljarens plats. Fruugo kan inte utfärda eller ändra fakturor för ett business-to-business ("B2B") scenario.

Utöver ovanstående har Fruugo inte innehav av något som listas eller säljs via sina webbplatser och är inte inblandad i den faktiska transaktionen mellan köpare och säljare (återförsäljarna). Fruugo är inte part i transaktionen och avtalet om försäljning ingås direkt mellan köpare och säljare. Även om Fruugo kan bidra till att underlätta tvistlösning har Fruugo ingen kontroll över och garanterar inte de listade produkternas existens, kvalitet, säkerhet eller laglighet; riktigheten i säljarens listinnehåll; säljarnas förmåga att sälja objekt; köparnas förmåga att betala för objekt; eller att en köpare eller säljare faktiskt kommer att slutföra en transaktion eller returnera ett objekt.

Som en ansvarsfull onlineplattform är tjänstens integritet av yttersta vikt för vår verksamhet och alla våra partners. Alla återförsäljare som använder Tjänsten måste följa Fruugos återförsäljarvillkor och vi kräver att både återförsäljare och konsumenter följer de villkor som anges i dessa Användarvillkor.

Alla Produkter som säljs av återförsäljare på Tjänsten säljs på grundval av att de endast är avsedda för personligt bruk, hushållsbruk.

5.FRUUGOS MEDDELANDE OM INTEGRITET

Registreringsuppgifter (enligt definitionen nedan) och viss annan information om dig omfattas av Fruugos integritetsmeddelande. För mer information, se vårt fullständiga integritetsmeddelande.

Du samtycker till att vi kan komma åt, bevara och lämna ut din kontoinformation och allt innehåll som du tillhandahåller genom Tjänsten ("Innehåll"): (a) till Fruugos dotterbolag över hela världen i syfte att tillhandahålla tjänsten till dig och andra på ett effektivt sätt; (b) i syfte att korrekt administrera ditt konto i enlighet med våra standardrutiner; och (c) om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan åtkomst, bevarande eller utlämnande rimligen är nödvändig för att: (i) följa rättsliga förfaranden; (ii) genomdriva användarvillkoren; (iii) svara på påståenden om att något innehåll bryter mot tredje parts rättigheter; (iv) svara på dina önskemål om kundservice; eller (v) skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, dess användare och allmänheten.

Fruugo kan spela in kundservice- eller försäljningssamtal för utbildnings- och kvalitetsstandardändamål och samla in annan information relaterad till interaktionen mellan dig och Fruugo och mellan dig och den återförsäljare som representeras av oss.

6.DINA REGISTRERINGSSKYLDIGHETER

I utbyte mot din användning av Tjänsten samtycker du till att: (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv i enlighet med Tjänstens registreringsformulär ("Registreringsdata") och (b) underhålla och omedelbart uppdatera Registreringsdata för att hålla den sann, korrekt och fullständig.

Om du lämnar information som är osann, felaktig eller ofullständig, eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all framtida användning av tjänsten (eller någon del därav).

Fruugo har en policy för skydd av minderåriga och för att använda tjänsten måste du vara minst arton (18) år gammal. Fruugo har gjort det obligatoriskt för tredjepartshandlare som använder Tjänsten att genomföra åldersverifieringsprocesser för försäljning av produkter med åldersbegränsning.

7.FRUUGO-KONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

Du kommer att få ett lösenord och en kontobeteckning när du har slutfört Tjänstens registreringsprocess. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för lösenordet och kontot och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker på Tjänsten under ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om någon obehörig användning av ditt lösenord eller konto och om något annat brott mot säkerheten i samband med tjänsten. Fruugo kan inte och kommer inte att vara ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av din underlåtenhet att följa detta avsnitt.

8.PRODUKTER OCH LEVERANS

Som förklaras i avsnitt 4 ovan säljs alla Produkter som visas på Tjänsten av oberoende återförsäljare från tredje part. Fruugo är varken köpare eller säljare av Produkterna. Fruugo.com Ltd är leverantör av tjänsteplattformen.

I våra avtal med återförsäljarna har återförsäljarna bemyndigat Fruugo att ingå avtal om försäljning av produkter till kunder. Detta innebär att Fruugo.com Ltd eller Fruugo (Ireland) Ltd, beroende på vilken transaktion som genomförs, har befogenhet från återförsäljarna att binda återförsäljarna till en försäljning av Produkter men detta påverkar inte de parter som ingår avtal om försäljning av den relevanta Produkten. Ett avtal som ingås vid försäljning av en Produkt genom Tjänsten ingås endast mellan kunden och återförsäljaren, även om Fruugo har återförsäljarens fullmakt att binda återförsäljaren till försäljning av en Produkt enligt sådant avtal. Fruugo är inte part i sådant avtal och åtar sig inte heller något ansvar med anledning av eller i samband med detta.

Vi övervakar återförsäljarnas leveransprocesser med avseende på försäljning som sker via Tjänsten och kundernas feedback på sålda Produkter, men Fruugo har ingen direkt kontroll över och hanterar eller verifierar inte de enskilda Produkterna eller leveranserna av Produkter som säljs via Tjänsten.

När du gör en beställning via Tjänsten kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning. Detta e-postmeddelande är endast en bekräftelse i informationssyfte och innebär inte att återförsäljaren accepterar din beställning. Avtalet mellan dig och återförsäljaren avseende produkterna kommer inte att ingås förrän vi har kontrollerat att återförsäljaren accepterar din beställning. Om din beställning accepteras kommer Fruugo att skicka ett bekräftelsemeddelande till dig, vilket innebär att avtalet mellan dig och återförsäljaren ingås. Bekräftelsemeddelandet kommer att innehålla en beskrivning av de Produkter som köpts i beställningen och viss annan information om dina rättigheter att häva avtalet mellan dig och återförsäljaren. Endast de Produkter

som anges i e-postmeddelandet med leveransbekräftelsen ingår i avtalet mellan dig och återförsäljaren. Om en beställning har markerats som bekräftad kan det hända att det inte är möjligt att avbryta eftersom återförsäljaren påbörjar verkställandet omedelbart när en beställning har bekräftats. Mer information finns i vår policy för avbokning och retur.

Fruugo tar emot dina betalningar på uppdrag av återförsäljaren, och vi åtar oss också att återbetala dig på uppdrag av återförsäljaren alla pengar som du kan ha rätt till. Det är återförsäljaren som i första hand avgör om det finns en legitim rätt till återbetalning. Det finns dock vissa begränsade omständigheter under vilka vi kan besluta att utfärda en återbetalning och återkräva detta belopp från återförsäljaren. Your payment will be processed by Fruugo.com Ltd or any wholly owned subsidiary of Fruugo.com Ltd (including Fruugo (Ireland) Ltd) and passed by us to the relevant retailer(s) in settlement of your debt to each retailer for purchases made by you through the Service.

Ytterligare instruktioner finns i de relevanta kapitlen i Fruugo Help Centre. Sådana instruktioner kan ändras från tid till annan med eller utan föregående meddelande till dig. Du förstår och samtycker till att sådana instruktioner kommer att utgöra en integrerad del av denna TOU. Garantivillkoren är produktspecifika och tillhandahålls därför med den relevanta produkten eller av den relevanta återförsäljaren.

9.EFTERLEVNAD AV LOKALA LAGAR OCH REGLER

Du måste bekanta dig med alla tillämpliga lokala lagar och regler som rör uppförande på nätet, acceptabelt innehåll och förbjudna produkter i det land där du är bosatt. Du ansvarar för eventuella tullavgifter, böter, påföljder, sanktioner eller andra kostnader som uppstår till följd av en beställning som du har gjort om den anses vara olaglig i det land där du beställer produkten.

Vi uppmanar återförsäljare att kontrollera att de Produkter som finns tillgängliga för försäljning på Tjänsten är kompatibla för konsumentens bosättningsland, men det är ditt ansvar att noggrant granska Produktbeskrivningen innan du gör en beställning.

Eftersom Fruugo är en global marknadsplats kan vissa artiklar finnas listade på mer än en tjänst. Det är säljarens och konsumentens ansvar att se till att alla lagar och förordningar om gränsöverskridande transaktioner följs.

10. INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING AV TJÄNSTEN

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller återförsälja någon del av tjänsten eller använda tjänsten för personlig vinning. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av Fruugo eller annonsörer, samtycker du till att inte modifiera, hyra ut, leasa, låna, sälja, distribuera eller skapa härledda verk baserade på Tjänsten, helt eller delvis.

Du samtycker till att inte komma åt, eller göra ett försök att komma åt tjänsten på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av oss för användning vid åtkomst till tjänsten.

11. ÄNDRINGAR FÖR SERVICE

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

12. LÄNKAR

Tjänsten kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, innehåll eller länkar till andra webbplatser eller resurser på Internet. Du bekräftar och godkänner att Fruugo inte ansvarar för tillgängligheten av sådant externt innehåll, sådana externa webbplatser eller resurser, och Fruugo stöder inte och ansvarar inte för något material eller några tjänster på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Fruugo har ingen kontroll över innehåll eller webbplatser från tredje part, och Fruugo kan inte heller hållas ansvarigt för något som finns på dessa webbplatser.

Du bekräftar och godkänner vidare att Fruugo inte ska hållas ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant material eller sådana tjänster som finns tillgängliga på eller via någon sådan webbplats eller resurs.

13. INDEMNITET

Du samtycker till att hålla Fruugo och alla våra dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, aktieägare, agenter och andra partners, återförsäljare och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, förluster, ansvar, anspråk eller kostnader, inklusive rimliga juridiska kostnader, som görs mot Fruugo av någon tredje part på grund av eller som härrör från eller i samband med din användning av tjänsten (inklusive men inte begränsat till innehåll du skickar in, publicerar eller överför via tjänsten, din användning av eller anslutning till tjänsten, ditt brott mot TOU eller ditt brott mot någon annans rättigheter).

14. ANSVARSFRISKRIVNING

DU UTTRYCKLIGEN BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT:

  1. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "ENLIGT TILLGÄNGLIGHET". I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER VI OSS UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA BESTÄMMELSER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

  2. VI LÄMNAR INGEN GARANTI ELLER FÖRSÄKRAN OM ATT (I) TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (II) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, AKTUELL, SÄKER ELLER FELFRI (ELLER ATT EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS), (III) DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, (IV) OCH KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER ELLER FÅR GENOM TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR.

  3. NEDLADDNING ELLER ANNAT ERHÅLLANDE AV NÅGOT INNEHÅLL GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK OCH ATT DU KOMMER ATT VARA ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL.

  4. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLER FRÅN OSS ELLER GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN SKA SKAPA NÅGON GARANTI ELLER ANNAN SKYLDIGHET SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I AVTALET.

  5. VI FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR FÖR TREDJE PARTS HANDLINGAR, UNDERLÅTENHET OCH UPPFÖRANDE I SAMBAND MED ELLER RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA.

  6. DU TAR PÅ DIG DET FULLA ANSVARET FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ALLA LÄNKADE WEBBPLATSER. DIN ENDA ÅTGÄRD MOT FRUUGO FÖR MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT SÅDANT INNEHÅLL.

Ovanstående friskrivningsklausul gäller för alla skador, ansvar eller skador som orsakas av bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, försening i drift eller överföring, datorvirus, fel i kommunikationslinjer, stöld eller förstörelse av eller obehörig tillgång till, ändring av eller användning, oavsett om det gäller kontraktsbrott, skadestånd, försumlighet eller någon annan orsak till åtgärd.

Fruugo förbehåller sig rätten att göra något av följande, när som helst, utan föregående meddelande: (1) att ändra, avbryta eller avsluta driften av eller tillgången till tjänsten, eller någon del av tjänsten, oavsett anledning; (2) att ändra eller ändra tjänsten, eller någon del av tjänsten, och tillämpliga policyer eller villkor; och (3) att avbryta driften av tjänsten, eller någon del av tjänsten, vid behov för att utföra rutinmässigt eller icke-rutinmässigt underhåll, felkorrigering eller andra ändringar.

15. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Du samtycker till att ge Fruugo rimliga möjligheter att arbeta tillsammans med dig för att lösa alla frågor som vi kan vara potentiellt ansvariga för, innan du ådrar dig några kostnader genom att lösa incidenten själv.

FÖRUTOM DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN ATT FRUUGO INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, VARE SIG DIREKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR, SOM HÄRRÖR FRÅN: (I) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER NÅGON PRODUKT SOM VISAS I TJÄNSTEN; (II) KOSTNADEN FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER OCH TJÄNSTER TILL FÖLJD AV PRODUKTER, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS ELLER MEDDELANDEN MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER INGÅTTS GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN; (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (IV) UTTALANDEN ELLER BETEENDE FRÅN NÅGON TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN; ELLER (V) ANDRA FRÅGOR RELATERADE TILL TJÄNSTEN ELLER PRODUKTER SOM VISAS ELLER SÄLJS GENOM TJÄNSTEN.

VÅRT HELA ANSVAR OCH DIN ENDA GOTTGÖRELSE SKA INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR DEN RELEVANTA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN.

DU SAMTYCKER TILL ATT OAVSETT OM NÅGON STADGA ELLER LAG SÄGER MOTSATSEN, MÅSTE ALLA ANSPRÅK ELLER ORSAKER TILL ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, PRODUKTER SOM VISAS I ELLER SÄLJS GENOM TJÄNSTEN ELLER TOU LÄMNAS IN INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT SÅDANA ANSPRÅK ELLER ORSAKER TILL ÅTGÄRDER UPPSTOD. FÖR ATT VARA GILTIGA MÅSTE ALLA ANSPRÅK ELLER ORSAKER TILL ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR UR ELLER ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, PRODUKTER SOM VISAS I ELLER SÄLJS GENOM TJÄNSTEN ELLER TOU LÄMNAS IN INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT SÅDANA ANSPRÅK ELLER ORSAKER TILL ÅTGÄRDER UPPSTOD.

DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU SKA HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM FRUUGO LIDER PÅ GRUND AV DIN FELAKTIGA ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ELLER NÅGOT BROTT MOT DESSA VILLKOR, FÖRUTSATT ATT FÖRLUSTEN ELLER SKADAN VAR RIMLIGT FÖRUTSEBAR OCH FRUUGO HAR UPPFYLLT SIN SKYLDIGHET ATT BEGRÄNSA EVENTUELLA FÖRLUSTER.

16. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

I VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UTESLUTA VISSA GARANTIER ELLER ATT BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA ANSVAR FÖR VISSA SKADOR. FÖLJAKTLIGEN KANSKE VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR I AVSNITT 13 OCH 14 INTE GÄLLER FÖR DIG.

INGENTING I DETTA AVTAL SKALL PÅVERKA KONSUMENTERS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

17. BROTT MOT AVTALET OCH UPPSÄGNING

Fruugo kan lämna ut all information vi har om dig (inklusive din identitet) om vi bedömer att ett sådant utlämnande är nödvändigt i samband med en utredning eller ett klagomål avseende din användning av tjänsten, eller för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan orsaka skada på eller störa (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) Fruugos rättigheter eller egendom, eller rättigheter eller egendom för besökare till eller användare av tjänsten, inklusive Fruugos kunder. Fruugo förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut all information som Fruugo anser vara nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning, rättslig process eller myndighetsförfrågan. Fruugo kan också lämna ut din information när de bedömer att tillämplig lag kräver eller tillåter sådant utlämnande, inklusive utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier.

Du samtycker till att Fruugo, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, kan säga upp din tillgång till tjänsten och/eller blockera din framtida tillgång till tjänsten om vi bedömer att du har brutit mot dessa användarvillkor eller andra ytterligare villkor, policyer eller riktlinjer som kan vara förknippade med din användning av tjänsten. Du samtycker också till att alla brott mot dessa användarvillkor kommer att utgöra en olaglig och orättvis affärsmetod och kommer att orsaka Fruugo irreparabel skada, för vilken monetära skadestånd skulle vara otillräckliga, och du samtycker till att Fruugo erhåller alla förelägganden eller skäliga åtgärder som Fruugo anser vara nödvändiga eller lämpliga under sådana omständigheter. Dessa påföljder gäller utöver alla andra påföljder som Fruugo kan ha enligt lag eller annan författning.

Du godkänner att Fruugo, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, kan säga upp din åtkomst till tjänsten av orsak, vilket inkluderar (men inte är begränsat till) (1) begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (2) en begäran från dig (självinitierade kontoraderingar), (3) upphörande eller väsentliga ändringar av tjänsten eller någon tjänst som erbjuds på eller genom tjänsten, eller (4) oväntade tekniska frågor eller problem.

Om Fruugo vidtar rättsliga åtgärder mot dig till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor har Fruugo rätt att återkräva, och du samtycker till att betala, alla rimliga juridiska avgifter och kostnader för sådana åtgärder, utöver eventuella andra lättnader som Fruugo beviljas. Du samtycker till att Fruugo inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning av din åtkomst till Tjänsten till följd av brott mot dessa Användarvillkor.

Du godkänner att varje uppsägning av din tillgång till tjänsten enligt någon bestämmelse i dessa användarvillkor kan ske utan föregående meddelande, och bekräftar och godkänner att Fruugo omedelbart kan avaktivera eller radera ditt konto.

Ett konto som inte har använts under en viss tidsperiod kan komma att avslutas och allt innehåll där raderas permanent i enlighet med Fruugos riktlinjer och policyer. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för radering eller underlåtenhet att lagra innehåll som upprätthålls eller överförs av tjänsten.

18. KRAV AVSEENDE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Fruugo respekterar andras immateriella rättigheter och har ett fungerande Förfarande för anmälan och borttagande. Om du anser att någon av dina immateriella rättigheter har kränkts på tjänsten, vänligen rapportera problemet till legal@fruugo.com med all nödvändig dokumentation i linje med vår Policy för Juridiska Klagomål från Tredje Part.

19. KAMPANJKODER

Fruugo får utfärda kampanjkoder som gör det möjligt för konsumenter att erhålla förmåner såsom rabatter på de beställningar som de gör med hjälp av Tjänsten. Dessa koder kan inte överlåtas, så de får endast användas av den person som de utfärdats till och får endast användas i enlighet med deras villkor och användningsvillkor. Om du använder en kampanjkod för att få en kampanjförmån måste du först kontrollera att den utfärdades till dig och att du är berättigad att använda den. Genom att använda den för att få en kampanjförmån bekräftar du att (i) du har rätt att använda koden, (ii) du uppfyller alla villkor som gäller för dess användning och (ii) du samtycker till de villkor som är förknippade med kampanjen. Om Fruugo anser att du inte har rätt att använda kampanjen eller inte uppfyller villkoren för dess användning, kan din beställning avvisas eller alternativt kan den behandlas av återförsäljaren utan att kampanjförmånen tillämpas.

20. RECENSIONER

Fruugo visar inte konsumentrecensioner av Produkter på sin Tjänst. Fruugo samlar dock in Trust Pilot-recensioner för att låta användarna återspegla sin erfarenhet. Användare kan inte recensera enskilda Produkter men kan recensera sin upplevelse av Tjänsten.

Fruugo accepterar endast recensioner med ett ordernummer bifogat för att verifiera att alla recensioner är baserade på en äkta upplevelse. Om en recension har skickats in utan ordernummer kommer Fruugo att skicka en begäran om ytterligare information. Om den här begäran inte uppfylls kommer vi att ta bort recensionen eftersom vi inte skulle kunna bekräfta om den kom från en verifierad köpare.

21. HUR FRUUGO ONLINE-SÖKRESULTAT RANKAS

Resultaten från sökningar som utförs på Tjänsten rankas med hjälp av följande faktorer: relevans (för sökfrågan), historisk försäljning och serviceprestanda för de relevanta återförsäljarna och den provision som Fruugo kan tjäna från en återförsäljare när en artikel köps. Om sökresultat eller innehållet i Produktkaruseller eller annat marknadsföringsinnehåll på Tjänsten främst påverkas av betalningar som gjorts av återförsäljare (Sponsrat innehåll), kommer detta att anges tillsammans med innehållet eller resultaten.

22. ÖVERTRÄDELSER

Rapportera eventuella överträdelser av användarvillkoren till Fruugos kundtjänst.

23. NOTICE

Meddelanden till dig kan göras antingen via e-post eller vanlig post. Tjänsten kan också tillhandahålla meddelanden om ändringar av användarvillkoren eller andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden till dig i allmänhet på tjänsten.

24. ANNULLERING

I de flesta fall är det inte möjligt att avbeställa en order efter att den har lagts eftersom återförsäljarna omedelbart påbörjar leveransprocessen för de flesta order.

Om det är möjligt att annullera din beställning kommer återförsäljaren att meddela dig att de har kunnat göra detta. Om de inte kan avboka, till exempel om din beställning redan har skickats, måste du vänta på leveransen och returnera varorna i enlighet med vår returpolicy.

Enligt tillämplig lag har konsumenter i EU, EES och Storbritannien rätt att dra sig ur eller avbryta vissa köp mot återbetalning. Ångerrätten (nedan gemensamt kallad "ångerrätten") ger konsumenter i EU/EES/UK rätt att ångra köp av fysiska varor inom 14 dagar från mottagandet av leveransen och att returnera köpet mot återbetalning.

Separat, och utan att begränsa EU/EES/UK:s ångerrätt, erbjuder Fruugo frivilligt en returperiod till alla kunder över hela världen. Mer information om denna process finns i vårt meddelande om överensstämmelse och vår policy för ångerrätt.

Du måste informera oss om ditt beslut att annullera din beställning i enlighet med vår sida Returer, återbetalningar och annulleringar. Vi rekommenderar att du skickar in din begäran via vårt interaktiva hjälpcenter, eftersom det är det snabbaste sättet att begära en annullering, men för kunder baserade i EU, EES och Storbritannien kan du, om du föredrar det, fylla i, skriva ut och skicka formuläret för återkallande av modell nedan (även om detta inte är obligatoriskt):

Vänligen fyll i följande avsnitt under raden, skriv ut och skicka formuläret till: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.


Till: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt avtal om försäljning av följande varor:

Beställningsnummer:

Beställd den:

Ditt namn:

Din adress:

E-postadress till ditt servicekonto:

Din signatur:

Datum:

Du måste också returnera din(a) Produkt(er) till den återförsäljare där du köpte varorna för att vi ska kunna behandla din återbetalning. Detta kommer att vara en annan adress än ovanstående; du kan göra detta via vårt interaktiva hjälpcenter.

Skicka INTE dina produkter direkt till Fruugo - detta kommer att försena din annullering och återbetalning.


25. TVISTER OCH TILLÄMPLIG JURISDIKTION

Köpare och säljare

Om du befinner dig i en tvist med en annan användare av tjänsten eller en tredje part, uppmuntrar vi dig att kontakta den andra parten och försöka lösa tvisten i godo.

Eventuella problem med en Produkt ska i första hand tas upp direkt med den återförsäljare som säljer Produkten.

Köpare och säljare som inte kan lösa en tvist relaterad till en transaktion i Tjänsten kan vända sig till Fruugos kundtjänst för att hitta en lösning. Fruugo kan efter eget gottfinnande försöka hjälpa dig att lösa tvister i god tro, men vi kommer inte att göra bedömningar eller fastställa rättsliga frågor eller anspråk. Fruugo har ingen skyldighet att lösa eller hjälpa till att lösa eventuella tvister.

Du samtycker till att friskriva Fruugo från alla anspråk, krav och skadestånd som uppstår till följd av tvister med andra användare eller tredje part.

Köpare och Fruugo

Om en tvist uppstår mellan dig och Fruugo uppmanar vi dig att kontakta vår kundtjänst via vårt hjälpcenter för att försöka lösa tvisten.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales. För alla tvister som rör detta avtal samtycker du till att underkasta dig de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

Du eller Fruugo kan hänvisa kvalificerade tvister till medling hos Centre for Effective Dispute Resolution, https://www.cedr.com , eller, om du bor i EU, för lösning via Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning, som du kan komma åt här https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. ALLMÄN INFORMATION

Fruugo ska inte vara ansvarigt gentemot dig, vare sig i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet) eller på annat sätt, för tillfälliga, speciella, indirekta eller följdmässiga förluster eller skador, vinstförlust (direkt eller indirekt), förlust av försäljning, förlust av goodwill eller rykte, förlust av verksamhet, tredje parts fordringar, ren ekonomisk förlust som uppstår till följd av eller i samband med utförandet eller

icke-utförandet av våra skyldigheter enligt dessa TOU inklusive sådana skador som kan vara rimligen förutsebara vid den tidpunkt då du beställer varorna med hjälp av tjänsten.

Ingenting i dessa användarvillkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet.

En person som inte är part i dessa TOU ska inte ha rätt att genomdriva något villkor enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Om en domstol finner att en bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig eller inte kan verkställas, ska ogiltigheten eller den bristande verkställbarheten av en sådan bestämmelse inte påverka de övriga bestämmelserna i dessa användarvillkor. Om Fruugo underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i Användarvillkoren ska detta inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Fruugo får överlåta eller överföra någon av våra rättigheter eller lägga ut någon av våra skyldigheter enligt dessa Användarvillkor på tredje part. Fruugo ska ha rätt att tilldela eller överföra någon eller några av eller alla våra rättigheter och skyldigheter (utan ditt föregående samtycke) till något av våra dotterbolag. Du samtycker till att ditt Fruugo-konto är personligt och inte kan överlåtas. Du får inte tilldela eller överföra någon av dina rättigheter eller lägga ut någon av dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor på underleverantörer utan Fruugos uttryckliga skriftliga medgivande.

Dessa användarvillkor reglerar hela förhållandet mellan dig och Fruugo och kommer att gälla under hela den tid som vårt förhållande varar. Ingenting i detta Avtal är avsett eller ska tolkas så att det skapar ett partnerskap, joint venture eller agenturförhållande, anställnings- eller franchiseförhållande mellan dig och Fruugo.

Detta avtal (inklusive de rutiner och policyer som hänvisas till häri) utgör hela avtalet mellan dig och Fruugo, och ersätter alla tidigare avtal mellan parterna med avseende på föremålet för detta avtal.

Din användning av Tjänsten kan omfattas av ytterligare villkor som kan gälla när du använder anknutna tjänster, innehåll från tredje part eller programvara från tredje part. Avsnittsrubrikerna i denna TOU är endast av praktiska skäl.

Dessa användarvillkor fortsätter att gälla även efter att din åtkomst till tjänsten har avslutats eller din användning av tjänsten har upphört.