Fruugos dataskyddspolicy

DATASKYDDSPOLICY, PRINCIPER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER.
Registerbeskrivning till kundregistret för Fruugos produkter och tjänster.

 1. REGISTRETS SYFTE OCH ALLMÄN BESKRIVNING AV FRUUGOS DATASKYDDSPRINCIPER

  Det som ligger till grund för hanteringen av personuppgifter är megivande till registrering, kundrelation eller annan skälig förbindelse.

  Fruugo respekterar sina kunders integritetsskydd och förbinder sig att i sin verksamhet följa dataskyddslagar och andra lagar. Termen "personuppgifter" som förekommer i denna dataskyddspolicy hänvisar till alla uppgifter som kan kopplas till en enskild fysisk person. "Fruugo" hänvisar till Fruugo Oy och dess dotterbolag.

  Denna dataskyddspolicy är även Fruugos registerbeskrivning över Fruugos produkter och tjänster och beskriver hanteringen av de personuppgifter som samlas in i anslutning till Fruugos produkter och tjänster.

  I samband med vissa av Fruugos tjänster kan vi dessutom tillhandahålla ytterligare information om de personuppgifter och andra uppgifter som samlas in i anslutning till tjänsten ifråga. Om denna information står i strid med den här policyn är det den informationen man går efter i första hand.

  Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du att dina personuppgifter kan hanteras i enlighet med det som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Om du inte godkänner hanteringen av dina personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy ska du inte använda Fruugos webbplats eller tjänster.

 2. UPPGIFTER SOM INGÅR I REGISTRET

  Dina personuppgifter samlas in när du registrerar dig som användare av Fruugos tjänster, i samband med försäljning av produkter och tjänster, vid användning av tjänsterna samt i samband med p/r- och försäljningskampanjer för Fruugos produkter och tjänster.

  Dina personuppgifter kan även samlas in från register som upprätthålls av tredje part, som exempelvis befolkningsregistret och Förbundet för direktmarknadsföring i Finlands spärregister samt andra liknande register. Vi samlar bland annat in följande typer av personuppgifter:

  • Teknisk information. Även om du kan besöka Fruugos webbplats utan att behöva registrera dig eller identifiera dig på annat sätt skickar din webbläsare viss information till Fruugo, exempelvis om din IP-adress, tidpunkt för besöket, vilket webbsida du kom ifrån, vilka sidor du besökte, vilka länkar du använde och vilket innehåll du har tittat på. I samband med användningen av Fruugos produkter och tjänster kan det även uppstå annan information av teknisk karaktär, som vi samlar in. Exempelvis telefonnumret till din anslutning, tidpunkt för användning av tjänsten och andra liknande uppgifter om användningen av tjänsten kan överföras till Fruugo som en del av normal dataöverföring. Fruugo använder sig av kakor på sina webbsidor ("cookies"). Mer information om användningen av dessa ges nedan Användaridentifikation och användning av kakor.

  • Uppgifter angivna av kunden. Fruugo kan samla in följande information i anslutning till sina produkter och tjänster: kundens namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Dessutom kan vi samla in andra kontaktuppgifter, som vi behöver bl.a. för att leverera produkter och tjänster, för kundkommunikation samt för att identifiera användare.
   Vi kan även samla in s.k. demografiska uppgifter, som exempelvis ålder, kön, språk, information om bosättningsområde samt dina preferenser, önskningar och information om medgivanden från dig samt andra liknande uppgifter som vi bl.a. behöver för att utveckla produkterna och tjänsterna och rikta in våra tjänster.
   I anslutning till vissa av våra tjänster samlar vi även in information som rör andra personer, exempelvis när du vill att vi ska leverera en produkt du köpt till en annan mottagare.

  • Uppgifter om kundrelation och avtalsförhållande. Vi samlar in information om sådant som har med kundrelationen och avtalsförhållandet att göra, som exempelvis de produkter och tjänster som du beställer och/eller använder, avtal, kontakt, kundreklamationer samt uppgifter rörande erbjudande om och användning av garantier och andra tjänster. Vi samlar även in information om betalning av och fakturering för varor och tjänster, som faktureringsadress och kreditkortsuppgifter samt uppgifter i anslutning till kreditupplysning och andra liknande finansiella uppgifter. Vi kan även spela in kundservicesamtal och samla in uppgifter relaterade till andra kontakttillfällen mellan dig och Fruugo samt mellan dig och de butiksinnehavare som vi representerar.

 3. REGISTRERINGENS ANVÄNDNINGSSYFTE

  Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

  • För att erbjuda produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan användas vid administrering av din beställning, verkställande av avtal och för att uppfylla andra liknande åtaganden samt för att svara på en fråga eller förfrågan från din sida. Dina personuppgifter kan även användas för att identifiera användare, skapa produkter och tjänster, värna om informationssäkerheten samt förebygga och utreda missbruk inom ramen för det som tillåts enligt lag. Dina personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i marknadsföringssyfte utan ditt godkännande.

  • Utveckling av produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan användas för att utveckla Fruugos produkter och tjänster. Vi använder i första hand statistiska och andra motsvarande data, för att de enskilda användarna inte ska kunna identifieras. Dina personuppgifter kan även användas för att rikta in våra produkter och tjänster, exempelvis så att vi kan visa dig innehåll som är särskilt anpassat för dig. Vi kan sammanställa statistik som behövs för utvecklande av produkter och tjänster och sammanföra uppgifter som samlats in i anslutning till olika produkter och tjänster i de fall då uppgifterna har samlats in i samma användningssyfte.

  • Kundkommunikation och marknadsföring. Dina personuppgifter kan inom ramen för vad lagen tillåter användas för marknadsföring av de produkter och tjänster som erbjuds av de butiksinnehavare som Fruugo representerar samt av Fruugo, direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och kundkommunikation, till exempel för att informera dig om sådant som har med våra produkter och tjänster att göra. Vi kan också göra undersökningar om kundtillfredställelse.

 4. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

  Fruugo varken säljer, lånar ut eller lämnar ut dina personuppgifter på annat sätt med undantag av i följande fall:

  • Ditt godkännande. Vi kan lämna ut dina personuppgifter om du gett oss tillåtelse till det. Vissa av våra tjänster kan vara sådana att användarnas personuppgifter visas i dem, exempelvis samhällstjänster och sådana tjänster med vars hjälp användarna offentliggör sitt eget innehåll.

  • Underleverantörer och butiksinnehavare. Dina personuppgifter kan lämnas ut till de av Fruugos underleverantörer som är involverade i de användningssyften som beskrivs i denna policy. De nödvändiga personuppgifter som behövs när du köper en vara, som namn, adress och telefonnummer lämnas ut till den butiksinnehavare som säljer varan och det speditionsföretag som har hand om frakten av varan. Dessa parter får inte använda dina uppgifter i något annat syfte än det syfte i vilket dina uppgifter lämnades ut och de är förpliktigade att hålla dina uppgifter konfidentiella och se till att tillräcklig informationssäkerhet iakttas för att skydda dina personuppgifter.

  • Överföring av uppgifter internationellt. Dina personuppgifter kan överföras mellan olika länder. Vid beställning av varor som ska levereras från en plats utanför EU-området kan vi komma att överföra personuppgifterna till länder med en lagstiftning för hantering av personuppgifter som skiljer sig från kraven i den finska lagstiftningen. I sådana fall ser vi till att personuppgifterna skyddas genom att bl.a. avtala om sådant som rör personuppgifternas konfidentialitet och hanteringen av dem på det sätt som krävs enlig lagstiftningen, exempelvis genom att använda de standardiserade avtalsfraser som godkänts av Europeiska kommissionen.

  • Krav på utlämning av personuppgifter enligt lag. Dina personuppgifter kan lämnas ut om detta krävs enligt lag, exempelvis på grund av krav från myndigheter.

  • Ändringar i företagsstrukturen. Om Fruugo säljer sin verksamhet eller en del av den kan personuppgifterna också följa med och överföras till den nya ägaren.

 5. HANTERING AV UPPGIFTER RÖRANDE MINDERÅRIGA

  Vi undviker att samla in personuppgifter om personer under 16 år. Eftersom åldern på dem som använder tjänsterna kan vara svår att verifiera kan även uppgifter om personer under 16 år hamna i våra databaser.

  Enligt vår praxis får minderåriga (i Finland personer under 18 år) inte genomföra köp eller utföra andra rättshandlingar på denna webbplats utan vårdnadshavarens eller målsmans medgivande.

 6. KVALITET PÅ UPPGIFTERNA

  Vi strävar efter att se till att de personuppgifter vi administrerar är uppdaterade och korrekta. Några av Fruugos tjänster kan göra det möjligt för användaren att själv administrera sin personuppgifter. Det ligger på varje användares ansvar att inte förse Fruugo med felaktiga uppgifter.

 7. SKYDD AV REGISTRET

  Utlämnande av personuppgifter är alltid förknippat med risker och det finns ingen teknik eller process som är helt säker. Fruugo strävar efter att använda lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att skydda personuppgifterna från otillbörlig åtkomst, från att lämnas ut och annan obehörig hantering med hänsyn till uppgifternas beskaffenhet, tekniska möjligheter att skydda uppgifterna, hot mot skyddet av uppgifterna samt kostnaderna för att skydda uppgifterna.

  Sådana metoder kan bland annat vara brandväggar, tekniker för hemlighållande, användning av säkra lokaler för utrustningen, passerkontroll, begränsat beviljande av användarrättigheter och användningskontroll, vägledning för personer som deltar i hanteringen av personuppgifterna, omsorgsfullt val av underleverantörer samt användning av avtalsmässiga och andra motsvarande metoder. Vi använder oss av standardenliga tekniker för att säkra sekretessen i våra affärstransaktioner.

 8. ANVÄNDARIDENTIFIKATION OCH ANVÄNDNING AV KAKOR

  Fruugo kan använda kakor, det vill säga "cookies" på webbplatsen. Kakor är små filer som skickas från vår webbplats till ditt dator med vars hjälp man vanligtvis samlar in data, som exempelvis användarens IP-adress, information om användarsystemet, typ av webbläsare och uppgifter om från vilken webbsida användaren kom till Fruugos sida. Användningen av kakor ger användaren tillgång till vissa funktioner, exempelvis behöver användaren endast fylla i sitt lösenord en gång under ett besök eller användaren behöver inte fylla i varukorgen på nytt om sessionen av någon anledning avbryts. Kakorna används även för att analysera besökstrafiken på vår webbplats för att kunna utveckla våra tjänster.

  Vi kan även använda s.k. web beacons på vissa av våra webbsidor. Vi använder inte web beacons för att identifiera enskilda användare, utan enbart för att utveckla vår webbplats. Web beacons är vanligtvis grafiska bilder som placeras på webbplatsen, med vars hjälp man kan samla in uppgifter om användningen av webbplatsen. I regel ger web beacons ingen annan information än den som användarens webbläsare förser tjänsteleverantören med som en del av användningen av tjänsterna. Med hjälp av dessa kan man även analysera kakor. Om användningen av kakor är blockerad kan web beacon inte följa användarens aktivitet men fortfarande samla in den information som ges av din webbläsare.

  Om du inte vi ta emot kakor eller vill bli informerad innan du tar emot sådana kan du ändra inställningarna i din webbläsare, om din webbläsare tillåter detta. Om du blockerar användningen av kakor leder detta dock till att du inte kan utnyttja alla funktioner på webbplatsen eller i tjänsten. Vissa av de tjänsteleverantörers webbplatser som det finns länkar till på Fruugos webbplats kan också använda sig av kakor eller web beacons. Fruugo har ingen tillgång till eller kontroll över dessa kakor.

 9. DINA RÄTTIGHETER

  Du har inom ramen för vad lagen tillåter rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Du har inom ramen för vad lagen tillåter rätt att kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter korrigeras eller tas bort. Du kan också neka Fruugo till att använda uppgifter som rör dig för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring eller marknads- eller opinionsundersökningar.

  Om du vill använda dig av ovan nämnda rättigheter ska du skicka in en skriftlig, undertecknad begäran om det till följande adress:

  Fruugo.com Ltd
  Privacy
  Fountain Street House
  Fountain Street
  Cumbria
  LA12 7EQ
  UK

 10. NAMN PÅ REGISTER OCH REGISTERANSVARIG

  Registeransvarig är Fruugo.com Ltd. (Company No: 6553460), 13 Fountain Street, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.
  Registration Number: Z1333679

 11. ÄNDRINGAR I REGISTERBESKRIVNINGEN

  Vi kan när som helst ändra innehållet i denna registerbeskrivning. Om innehållet i registerbeskrivningen försämras betydligt för de registrerade meddelar vi kunderna om denna förändring via Fruugo-tjänsten i 30 dagar.