Fruugos policy för rättsliga klagomål från tredje part

Denna policy gäller klagomål, meddelanden och annan kommunikation ("klagomål") från tredje part ("du") kopplade till påstådd felaktig användning av Fruugos plattformar eller tjänster av Fruugos återförsäljare. Policyn ska läsas tillsammans med våra användarvillkor och vår integritetspolicy.  Genom att lämna in ett klagomål till oss (oavsett metod) godkänner du denna policy och samtycker till att vara bunden av den. 

Som nämns i användarvillkoren säljs alla produkter som visas på Fruugo av oberoende återförsäljare.  Vi är varken köpare av eller säljare av produkterna.  Vi tillhandahåller plattformen och agerar som kommersiellt ombud för återförsäljarna, samt gör det möjligt för återförsäljarna och kunderna att genomföra transaktioner.  Ett avtal som görs vid slutförandet av en försäljning gäller endast mellan kunden och återförsäljaren.  Vi är inte en part i ett sådant avtal och vi tar inte ansvar för några följder av eller i samband med avtalet.  Vi varken hanterar, verifierar eller på annat sätt ser de berörda produkterna, och vi tillhandahåller inte tjänsten för genomförande av några köp. 

Som ansett ombud för onlineförsäljning tar vi dock rättsliga klagomål på stort allvar.  Integriteten för vår marknadsplats är av yttersta vikt för vår verksamhet och alla våra partner.  Av den anledningen har vi infört denna policy, som (utan begränsning) gäller klagomål från tredje part med avseende på Fruugo-återförsäljares påstådda

  • intrång i immateriella rättigheter
  • brott mot avtalsenliga förpliktelser
  • regleringsmässiga frågor och andra lagstadgade förpliktelser
  • brott mot utomobligatoriska och icke lagstadgade rättsliga skyldigheter, t.ex. anspråk utanför avtalsförhållanden eller rättmätiga krav.

1.Anmälan

Alla klagomål om immateriella rättigheter ska lämnas in till vårt juridiska team via de särskilda rapporteringsformulären nedan. Detta kommer att bidra till att säkerställa att ditt klagomål uppmärksammas snabbt. Fruugo förbehåller sig rätten att inte svara på ett klagomål som inte skickas via rätt formulär, och den tidslinje som anges i avsnitt 4 nedan gäller inte för klagomål som skickas till oss i strid med detta avsnitt 1.

Se till att du anmäler dina problem till Fruugo genom att använda formuläret nedan:

Om du som rättighetsinnehavare vill rapportera ett påstått intrång kan du använda följande formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

Om du vill rapportera ett påstått intrång i egenskap av ombud som agerar för en rättighetsägares räkning kan du använda följande formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

Om du vill rapportera en överträdelse på uppdrag av en regering eller ett tillsynsorgan kan du använda följande formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2.Klagomålets innehåll

Klagomålet måste innehålla all information och alla bevis som krävs för att vi, och den berörda återförsäljaren, ska förstå klagomålet och motivera det rättsligt.  Med detta menar vi att klagomålet ska innehålla (åtminstone) a) en tydlig förklaring av tillämpliga juridiska rättigheter, grunder och/eller skyldigheter samt relevant lagstiftning, b) de fakta som stöder ditt påstående om en lagöverträdelse, c) information om den eller de poster på Fruugo som klagomålet gäller, inklusive länkar till produkterna som påstås ha gjort intrång i dina immateriella rättigheter, d) varumärkesnummer (i tillämpliga fall), e) berörda jurisdiktioner samt annan information som kan hjälpa oss att hantera ditt klagomål så effektivt som möjligt. 

Skicka inte in allt för omfattande, irrelevant och/eller oklar dokumentation eller information, eftersom det innebär en fördröjning av vår hantering av klagomålet.  Vi förbehåller oss rätten att avvisa klagomål som är oklara eller onödigt långa (som riktlinje bör förklaringen inte vara längre än tre A4-sidor, exklusive bevisningen). 

All dokumentation och information som skickas in till oss ska vara skriven på, eller översatt till, engelska. Anledningen är att det juridiska teamet enbart arbetar på vårt huvudkontor i Storbritannien.  

Vi förbehåller oss rätten att inte vidta några åtgärder förrän du har uppfyllt kraven i detta avsnitt av policyn.  

3.Information som skickas in till oss

I vår roll som leverantör av plattformen och kommersiellt ombud för återförsäljare på Fruugo är vi skyldiga att vidarebefordra information om ett klagomål som berör en återförsäljare till den återförsäljaren.  Genom att skicka in ett klagomål samtycker du till att vi gör detta samt till behandlingen av personuppgifter som krävs för detta syfte.

Du godkänner och samtycker till du, genom att skicka in ett klagomål, kan kontaktas av den/de berörda återförsäljaren/återförsäljarna, som kan vilja diskutera eller bestrida klagomålet.  Du samtycker till att du i god tro kommer att interagera med den/de berörda återförsäljaren/återförsäljarna och informera oss omgående gällande resultatet av diskussionen eller bestridandet.  Du samtycker även till att Fruugo inte kommer att vara ansvarigt för juridiska/ekonomiska följder eller skador orsakade av dig till följd av eller i samband med sådana diskussioner eller tvister.    

4.Tidsfrister

Vi strävar efter att ge vårt inledande svar på klagomål inom tre arbetsdagar, men vi förbehåller oss rätten att frångå den tidsfristen utan föregående avisering.  Vårt juridiska team har begränsade resurser och måste prioritera, i synnerhet under intensiva perioder. 

I samband med all efterföljande kommunikation med dig kommer vi att svara så snart som möjligt utifrån vårt juridiska teams kapacitet, samt behovet att prioritera de mest brådskande klagomålen. 

Om du anser att ditt klagomål är brådskande ska du tydligt ange detta i ditt klagomål och inkludera en förklaring av anledningen till detta (till exempel om det finns en allvarlig risk för att allmänheten skadas). 

5.Vårt svar

Under förutsättning att du följer kraven i denna policy kommer vi att inom en rimlig tidsperiod vidta åtgärder som vi anser vara både juridiskt rättfärdigade och nödvändiga under gällande omständigheter.  Vårt svar kan (men inte nödvändigtvis) omfatta avstängning eller borttagande av posten/posterna som berörs i vissa eller alla jurisdiktioner och ett meddelande till återförsäljaren/återförsäljarna om ärendet. Vi kan också sätta dig i kontakt med den/de relevanta återförsäljaren/återförsäljarna i syfte att lösa ärendet och/eller uppdatera dig gällande åtgärderna som vidtagits. 

Alla sådana åtgärder kommer att vidtas med full handlingsfrihet, och vi har inga skyldigheter att vidta några åtgärder baserat endast på ditt klagomål.  Vi garanterar inte att eventuella åtgärder som vi vidtar kommer att vara effektiva, varken temporärt eller permanent, vad gäller att uppnå ett visst syfte. Vi kommer inte heller att vara skyldiga att övervaka eller på annat sätt fortlöpande kontrollera effektiviteten och/eller efterlevnaden av de åtgärder vi vidtar. 

Vi förbehåller oss även rätten att återinföra produktposter och/eller återförsäljare utan att meddela dig, i de fall där den rättsliga grunden till ett klagomål inte har bestyrkts i enlighet med avsnitt 2 eller på något annat sätt.

6.Allmänt

Denna policy styrs av engelsk lagstiftning, och du godkänner härmed oåterkalleligen att följa den exklusiva behörigheten för domstolarna i England och Wales gällande tvister kopplade till denna policy, samt rättigheter och skyldigheter kopplade till policyn (inklusive utomobligatoriska rättigheter eller skyldigheter).   Om en behörig domstol bedömer att någon del av policyn är ogiltig eller omöjlig att verkställa, samtycker du trots det att domstolen ska försöka uppfylla parternas avsikter enligt policyn. Resterande delar av policyn kommer att förbli giltiga och i full kraft.